Изберете страница

Общи условия

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Дани-96“ ООД, ЕИК 115046613, със седалище и адрес на управление: Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4006 Източен, бул. 6 септември № 252 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на онлайн платформата www.dani96.com и/или www.parketidani96.com

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Дани-96“ ООД, ЕИК 115046613. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG115046613

Седалище и адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Област: Пловдив, Община: Пловдив, Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4006 Източен, бул. 6 септември № 252

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 91 53 519

факс: (02) 91 53 525

e-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5,

тел.: (02) 933 05 65

факс: (02) 988 42 18

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.3. Онлайн платформата www.dani96.com и/или www.parketidani96.com посредством, която дружеството предоставя на клиентите/потребителите информация за предлаганите стоки, продукти и услуги, която се счита за публична покана до клиента, същият да направи предложение за сключване на договор за продажба след отправяне на поръчка.

Чл.4. Клиентите/потребителите имат достъп до услугата „Запитване“ за всеки отделен продукт, както и за продуктите в тяхната съвкупност.

Чл.5. При преглеждане на стоките в онлайн платформата е възможно да има разлика в цвета, тона или друго в показания продукт и реалния такъв, това е в следствие на екрана или друго устойство през, което клиента избира продуктите  си. При разминаване на избрания цвят в следствие на гореописаните разлики или друга свързана  причина, всички разходи по доставката /ако има такава / остават за сметка на клиента, когато връщането или замяната на закупените материали е възможна, а това може да бъде потвърдено от Дани-96 ООД след писмено искане от страна на клиента да направи замяна или върне приета вече стока.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.6. Стъпки

Ал.1 Отправяне на „Запитване“ от страна на клиент/потребител

Ал.2 Осъществяване на контакт на служител на Дани-96, посредством предоставен при „Запитване“ телефонен номер или e-mail адрес, с клиенти/потребител.

Ал.3 След уговаряне на индивидуалните условия на поръчката, клиентът/потребителят получава потвърдителен e-mail, съдържащ количеството и вида на поръчаните стоки и услуги.

Ал.4 Договорът се смята за сключен с приемането на поръчката от страна на Дани-96, което става чрез изпращане на потвърдителния e-mail към клиента/потребителя, по смисъла на ал.3.

Чл.7. При изрично поискване от клиента/потребителя, Дани-96 предоставя услуги по доставка, монтаж и разтоварителни дейности. Цените на същите се уговарят индивидуално между страните с оглед особеностите на поръчаните стоки.

V. ОТКАЗ ОТ ЗАЯВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл.8. Клиентът/потребителят има право да откаже направената поръчка в срок до края на следващия работен ден, след деня на изпращането на потвърдителния e-mail, по смисъла на чл.6, ал.3 от настоящите Общи условия.

VI. ЦЕНИ

Чл.9.

Ал.1 Всички цени, публикувани на платформата www.dani96.com и/или www.parketidani96.com са в български лева с включен ДДС.

Ал.2 Указаните цени на отделните стоки са за квадратен метър, линеен метър или брой, в зависимост от вида на стоката и не включват разходи за доставка, монтаж и разтоварителни дейности.

Ал.3 Дължимата от клиента/потребителя цена се посочва в потвърдителния e-mail, по смисъла на чл.6, ал.3 от настоящите Общи условия, която включва цената на стоките и разходите по доставка, монтаж и разтоварителни дейности, съгласно посоченото в същия.

Чл.10. Разходите по доставка, монтаж и разтоварителни дейности са за сметка на клиента и се определят по смисъла на чл.7 от настоящите Общи условия.

VII. ВРЕМЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.11. Цената по чл.9 и чл.10 могат да бъдат заплатени по някой от следните начини:

Ал.1 В брой, при получаване на стоката. В случай на доставяне чрез куриер, разписката издадена от същия е документ, който удостоверява покупката и служи като касов бон.

Ал.2 При поискване от страна на клиента, стоки и услугите могат да се закупуват и в магазините на Дани-96 в гр. Пловдив и София.  В този случай, плащането от страна на клиента става в брой или с банкова карта.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл.12.

Ал.1 Доставката на стоките, се извършва до адрес за доставка, посочен от клиента и не включва разтоварителни дейности.

Ал.2 Доставката на закупените стоки от клиента се прави в индивидуално уговорен между страните срок.

Ал.3 Разходите по доставка са за сметка на клиента и не включват тези за разтоварителни дейности.

Ал.4  Рискът от случайно погиване и/или загуба на стоките преминава от Дани-96 към клиента от момента на предаването им на посочения адрес за доставката или от момента на натоварването на транспортното средство на куриерска фирма.

IX. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Дани-96 запазва собствеността върху продадените стоки до пълното изплащане на уговорената цена.

X. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.13. Дани-96 отговаря за качеството на доставяните стоки съобразно действащото законодателство.

Чл.14. Дани-96 не отговоря за дефекти/щети, причинени от неправилно използване, обработка и/или съхранение на стоката, както и в случаите на умишлено повреждане на стоката от страна на клиента. Дани-96 не отговоря за дефекти/щети на стоката, причинени в следствие на нейното транспортиране, в случаите когато доставката на стоката е с транспорт на клиента или транспорт чрез куриерска фирма.
чл.15 Рекламации за явни и скрити дефекти на стоката се предявяват от клиента в сроковете, определени съгласно действащото законодателство.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.16.

Ал.1. Дружеството Дани-96 предприема мерки за защита на личните данни на клиента/потребителя при използване на платформата www.dani96.com и/или www.parketidani96.com, съгласно Закона за защита на личните данни.

Ал.2 Клиентът/потребителят се съгласява, че Дани-96 има право да се свързва с него по начин, заявен от клиента/потребителя при направено „Запитване“ посредством платформата  www.dani96.com и/или www.parketidani96.com.

Ал.3 Клиентът/потребителят се съгласява, че Дани-96 има право да събира, съхранява и обработва данни на клиента/потребителя при използването на платформата  www.dani96.com и/или www.parketidani96.com.

Ал.4 Дани-96 обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.17

Ал.1 Общите условия могат да бъдат променяни от Дани-96, по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Ал.2 Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти/потребители.

Ал.3 Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори с клиенти/потребители

Ал.4 При промяна на Общите условия в периода от отправяне на „Запитване“ до финализиране/сключване на договор по смисъла на раздел IV от настоящите общи условия, в отношенията между страните се прилагат действащите към момента на финализиране/сключване на договора Общи условия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл.18. Дани-96 не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.19.

Aл.1 Дани-96 не носи отговорност за вреди, причинени от клиента/потребителя на трети лица.

Aл.2 Дани-96 не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на клиента/потребителя в процеса на използване или неизползване на платформите www.dani96.com и/или www.parketidani96.com и сключване на договори за покупко-продажба с Дани-96.

Aл.3 Дани-96 не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

Чл.20. Дани-96 не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.21.

Aл.1 Клиентът/потребителят и Дани-96 се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на Договора и тези Общи условия.

Aл.2 Клиентът/потребителят и Дани-96 се задължават по време и след изтичане на периода на договора, да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

Чл.22. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Дани-96 и Клиента/потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия Договор.

Чл.24.

Aл.1 За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договора между страните, се прилага действащото законодателство на Република България.

Aл.2 При възникването на спор страните следва да предприемат действия за разрешаването му по извънсъдебен ред.

Aл.3 В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.